Weź udział w akcji #mamcel podczas biegów z cyklu City Trail!

8 stycznia 2018

Masz cel? Pokaż go innym i wygraj nagrody!

Weź udział w akcji #MamCEL organizowanej na biegu City Trail w Twoim mieście!
Odwiedź stanowisko promocyjne akcji, zapisz swój cel na sezon 2018 na specjalnej tabliczce i pochwal się nim na zdjęciu.

Do wygrania są pakiety startowe na Enea Bydgoszcz Triathlon 7-8 lipca 2018 oraz atrakcyjne gadżety!

GALERIE Z AKCJI #MAMCEL ZNAJDZIESZ TUTAJ

Regulamin konkursu: „#MAMCEL2017/2018

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorami konkursu o nazwie „#MAMCEL” zwanego dalej „Konkursem” są: organizator cyklu Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden – Stowarzyszenie Sport dla Każdego, Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting oraz organizator Enea Bydgoszcz Triathlon – Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rejtana 18/2, 85-032 Bydgoszcz, NIP 967-136-21-37, zwane dalej „Organizatorami”.
 1. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Ars Athletica, organizator Bydgoszcz Triathlon.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na wydarzeniach cyklu City Trail w serwisie społecznościowym Facebook.com pod adresami URL:
  https://www.facebook.com/CITYTRAILpl
  oraz na profilu Bydgoszcz Triathlon:
  https://www.facebook.com/triathlonbydgoszcz”,
  a także na stronie cyklu, dostępnej pod adresem URL:
  www.BydgoszczTriathlon.pl/MamCEL
 3. Konkurs rozpocznie się na zawodach CITY TRAIL w każdej z lokalizacji, które odwiedzi zespół promocyjny akcji #MamCEL na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Planowane terminy przeprowadzenia akcji promocyjnych na biegach City Trail w sezonie 2017/2018 to:

– Trójmiasto 14.01
– Warszawa 21.01
– Poznań 27.01
– Bydgoszcz 28.01
Terminy oraz miejsca realizacji akcji #MamCEL mogą ulec zmianie.

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest ściśle związane z uczestnictwem w biegu głównym zawodów Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2017/2018, zwanych dalej „Zawodami”. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które wystartują we wspomnianych biegach, a więc wcześniej dokonały rejestracji oraz opłaty za start.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zawodnicy biorący udział w Zawodach, którzy ukończyli bieg i zostali sklasyfikowani na oficjalnej liście wyników, z wyjątkiem:

a) pracowników Organizatorów,

b) członków najbliższych rodzin pracowników Organizatorów, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu w wymienionych w §1 ust. 3 miejscach.

§ 3. Przebieg Konkursu.

 1. Podczas wymienionych w §1 ust. 4 biegów w okolicy mety Organizatorzy zapewnią miejsce oraz niezbędne materiały do wykonania zadania konkursowego, tj. zdjęcia w specjalnej ramce, na której uczestnik wpisze swój cel na sezon 2018. Sfotografowanie się jest wykonaniem zadania konkursowego i jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Po zawodach na profilu Enea Bydgoszcz Triathlon w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: „https://www.facebook.com/triathlonbydgoszcz” opublikowane zostaną galerie ze zdjęciami wszystkich uczestników konkursu.

Linki do galerii znajdą się także na stronie www.BydgoszczTriathlon.pl/MamCEL

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Organizator wyłoni trzy osoby z każdej lokalizacji wymienionej w §1 ust. 4, które otrzymają nagrody rzeczowe. O zwycięstwie zdecyduje jury wybrane przez Organizatora, sugerujące się atrakcyjnością wyznaczonego celu oraz popularnością wśród internautów.
 1. Nagrodzone zostaną po trzy osoby w każdej z lokalizacji, którą odwiedzi zespół promocyjny akcji #MamCEL.
 2. Głosowanie będzie trwać od momentu opublikowania albumów (godziny wieczorne w dniu poszczególnych biegów w danej lokalizacji do środy do godz. 12:00 (czyli trzeciego lub czwartego dnia od ogłoszenia galerii zdjęć).
 3. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej www.citytrail.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook.com w ciągu 2 dni od zakończenia głosowania w każdej z lokalizacji.
 4. Organizatorzy Konkursu skontaktują się ze zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną – poprzez adres e-mail podany podczas zgłoszenia do biegu cyklu Grand Prix CITY TRAIL.
 5. W przypadku braku posiadania adresu e-mail zwycięzcy przez Organizatora – obowiązek kontaktu w tym wypadku leży po stronie zwycięzcy konkursu, a nagroda będzie mogła zostać przekazana wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy.
 6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu i wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 1 są:
  1. miejsce – pakiet startowy na dystansie 1/8 Enea Bydgoszcz Triathlon
  2. miejsce – longsleeve Enea Bydgoszcz Triathlon
  3. miejsce – czapka Enea Bydgoszcz Triathlon
 2. Wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 600 zł brutto (słownie: sześćset złotych).
 1. Nagrody konkursowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub kurierską w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania przez Organizatora adresu pocztowego zwycięzcy.
 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. W przypadku, gdy liczba uczestników, których Organizator może nagrodzić będzie mniejsza niż wymagana do wygrania danej nagrody, nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rejtana 18/2, 85-032 Bydgoszcz, z dopiskiem Konkurs „#MAMCEL!”. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@citytrail.pl
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Zawodów.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sport dla Każdego, Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting oraz Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.